‘વનમાં બોલે ઝીણા મોર’ – વાંચો લોકપ્રિય ગુજરાતી લોકગીતના બોલ.

0
576

વનમાં બોલે ઝીણા મોર

કોયલરાણી કિલોળ કરે રે લોલ !

ઝીણા ઝરમર વરસે મેહ

વાદલડી વાયે વળે રે લોલ !

બેની મારો ઉતારાનો કરનારો

જાદવરો ક્યારે આવે રે લોલ !

આવશે સાતમ ને સોમવારે

આઠમની મધરાતે રે લોલ !

બેની મારો દાતણનો કરનારો

જાદવરો ક્યારે આવે રે લોલ !

આવશે સાતમ ને સોમવારે

આઠમની મધરાતે રે લોલ !

બેની મારો નાવણનો કરનારો

જાદવરો ક્યારે આવે રે લોલ !

આવશે સાતમ ને સોમવારે

આઠમની મધરાતે રે લોલ !

બેની મારો ભોજનનો કરનારો

જાદવરો ક્યારે આવે રે લોલ !

આવશે સાતમ ને સોમવારે

આઠમની મધરાતે રે લોલ !

બેની મારો પોઢણનો કરનારો

જાદવરો ક્યારે આવે રે લોલ !

આવશે સાતમ ને સોમવારે

આઠમની મધરાતે રે લોલ !

– સંકલન/સંપાદન : હસમુખ ગોહીલ