વાવડીના પાણી ભરવા ગ્યાં’તા – એક એવું લોકગીત જે ગુજરાતીઓની જીભ પર હોય છે.

0
2296

હાં કે રાજ !

વાવડીના પાણી ભરવા ગ્યાં’તા, મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

વડોદરાના વૈદડા તેડાવો, મારા કાંટડિયા કઢાવો,

મને પાટડિયા બંધાવો; મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

ધોરાજીના ઢોલિયા મંગાવો, માંહિ પાથરણાં પથરાવો,

આડા પડદલા બંધાવો; મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

ઓશરિયેથી ખાંડણિયા રે કાઢો, મારા ધબકે ખંભા દુ:ખે;

મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

આંગણિયેથી ગાવલડીને કાઢો, એના વલોણાંને સોતી;

મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

સસરાજીને ચોવટ કરવા મેલો, મને ઘુંઘટડા કઢાવો;

મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

નણંદડીને સાસરિયે વ ળાવો, એના છોરૂડાં ને સોતી,

મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

હાં કે રાજ !

ફળિયામાંથી પડોશણને કાઢો, એના રેંટિયાને સોતી,

મને કેર કાંટો વા ગ્યો.

– સંકલન/સંપાદન : હસમુખ ગોહીલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)