ઝરૂખડે દીવા બળે રે… આ પ્રાચીન ગરબો કેટલાને આવડે છે? પંક્તિઓ વાંચશો તો ખબર પડશે કેટલો અદ્દભુત ગરબો છે.

0
1160

માતાજીનાં ઊંચા મંદિર નીચા મોલ

ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ

હે અંબેમાના ગબ્બર ગોખ

અણમોલ દીપે શોભા ઘણી રે લોલ

આવી આવી નવરાત્રિની રાતડી

બાળકો રાસે રમે રે લોલ

ખોડલ માડી ગરબે રમવા આવો

કે બાળ તારા વીનવે રે લોલ

માતાજીનાં ઊંચા મંદિર નીચા મોલ

ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ

આવી આવી નવરાત્રિની રાતડી

બાળકો રાસે રમે રે લોલ

ચામુંડા માડી ગરબે રમવા આવો

કે બાળ તારા વીનવે રે લોલ

માતાજીનાં ઊંચા મંદિર નીચા મોલ

ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ

માતાજીને શોભે છે શણગાર સોળ

કે પગલે કંકુ ઝરે રે લોલ

રાંદલમા ગરબે રમવા આવો

કે મુખડે ફૂલ ઝરે રે લોલ

માતાજીનાં ઊંચા મંદિર નીચા મોલ

ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ

માડી તારું રૂપ અનુપમ સોહે

કે જોઈ મારી આખ્યું ઠરે રે લોલ

બહુચર માડી ગરબે રમવા ને આવો

કે ખોરડે અમી ઝરે રે લોલ

માતાજીનાં ઊંચા મંદિર નીચા મોલ

ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ.