“ઝૂલણ મોરલી વાગી રે” : આ કૃષ્ણ રાસની પંક્તિઓ વાંચી અને સાંભળીને તમને ગરબે ઝુમવાનું મન થશે.

0
1506

ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !

હાલો ને જોવા જાયેં રે

મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર.

ચડવા તે ઘોડો હંસલો રે, રાજાના કુંવર,

પીતળિયા પલાણ રે. – મોરલી…..

બાંયે બાજુબંધ બેરખા રે, રાજાના કુંવર,

દસેય આંગળીએ વેઢ રે. – મોરલી…..

માથે મેવાડાં મોળિયાં રે, રાજાના કુંવર,

કિનખાબી સુરવાળ રે. – મોરલી…..

પગે રાઠોડી મોજડી રે, રાજાના કુંવર,

ચાલે ચટકતી ચાલ્ય રે. – મોરલી….

ઝૂલણ મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર !

હાલો ને જોવા જાયેં રે

મોરલી વાગી રે, રાજાના કુંવર.

– સંકલન/સંપાદન : હસમુખ ગોહીલ